Quy tắc đạo đức

Trên cơ sở tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi đã được Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể nhân viên của DGV LAW thông qua, hiện nay, DGV LAW đang tích cực xây dựng một Bộ Quy tắc Ứng xử (Code of Conduct) của Công ty. Bộ Quy tắc Ứng xử sẽ gồm các hướng dẫn cụ thể và chi tiết định hướng mọi hoạt động của các nhân viên và đội ngũ lãnh đạo trong Công ty.