Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản

0
380
Tên thủ tục hành chính Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.
Tên lĩnh vực Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3:

* Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra tài sản gắn liền với đất, đồng thời chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất;

Sau khi kết thúc việc niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất xác nhận tại Mục II Mẫu số 04a/ĐK hoặc Mục II Mẫu 09/ĐK, thì Ủy ban nhân dân cấp xã trách nhiệm gửi về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Sau khi cấp huyện có kết quả thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện chuyển Giấy chứng nhận đã cấp về cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

* Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra tài sản gắn liền với đất, đồng thời chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất;

Sau khi kết thúc việc niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất xác nhận tại Mục II Mẫu số 04a/ĐK hoặc Mục II Mẫu 09/ĐK, thì Ủy ban nhân dân cấp xã trách nhiệm gửi về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện chuyển cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện các bước nội nghiệp. Sau khi có kết quả thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

– Thời gian trao trả kết quả: Theo giờ làm việc hành chính.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.
Thành phần hồ sơ + Mẫu số 04a/ĐKĐơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu số 04d/ĐKDanh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất
+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số 01/LPTB).
+ Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
+ Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);
+ Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có);

Số bộ hồ sơ 01 Bộ
Thời hạn giải quyết * Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra tài sản gắn liền với đất, đồng thời chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất;

Sau khi kết thúc việc niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất xác nhận tại Mục II Mẫu số 04a/ĐK hoặc Mục II Mẫu 09/ĐK, thì Ủy ban nhân dân cấp xã trách nhiệm gửi về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Sau khi cấp huyện có kết quả thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện chuyển Giấy chứng nhận về  cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

– Thời hạn giải quyếtTrong thời hạn 09 ngày làm việc (không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra 15 ngày đối với trường hợp chứng nhận sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtđăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp bổ sung sở hữu tài sản gắn liền với đất đã đăng ký thì không thực hiện ở cấp xã).
– Ủy ban nhân dân cấp xã: 02 ngày (chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra đo đạc tài sản gắn liền với đất 05 ngày)
– Ủy ban nhân dân cấp xã : 02 ngày (xác nhận tại Mục II Mẫu số 04a/ĐK và niêm yết công khai kiểm tra hồ sơ)

* Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra tài sản gắn liền với đất, đồng thời chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất;

Sau khi kết thúc việc niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất xác nhận tại Mục II Mẫu số 04a/ĐK hoặc Mục II Mẫu 09/ĐK, thì Ủy ban nhân dân cấp xã trách nhiệm gửi về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện chuyển cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực các bước nội nghiệp. Sau khi có kết quả thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

– Thời hạn giải quyếtTrong thời hạn 05 ngày làm việc (không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra 15 ngày đối với trường hợp chứng nhận sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtđăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp bổ sung sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp thì không niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ tại cấp xã).
– Ủy ban nhân dân cấp xã : 05 ngày (xác nhận tại Mục II Mẫu số 04a/ĐK và niêm yết công khai kiểm tra hồ sơ)

Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã.
Kết quả thực hiện Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Phí – Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Căn cứ pháp lý – Luật Đất đai 2013;
– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;
– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ;
– Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ;
– Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi Trường;
– Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
File đính kèm + Mẫu số 04a/ĐK: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
+ Mẫu số 04d/ĐK: Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất
+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số 01/LPTB).

 

Luật sư tư vấn luật đất đai – Công ty luật Ngọc Anh

 

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỖ GIA VIỆT

Giám đốc - Luật sư:  Đỗ Ngọc Anh
Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Văn phòng luật sư Hải Phòng: Số 102, Lô 14 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng.
Điện thoại: 0944 450 105
Email: luatdogiaviet@gmail.com
Hệ thống Website:
www.luatdogiaviet.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai #thuhoino
Bài trướcThủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bài tiếp theoĐăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản